Seminars

Мащабна инвариантност, космологически хоризонти и инфлация

by Vesselin Gueorguiev (Institute for Advanced Physical Studies)

Europe/Sofia
https://meet.iaps.institute/cosmology-gravity-astrophysics

https://meet.iaps.institute/cosmology-gravity-astrophysics

бул. „Цариградско шосе“ 111
Description

Среща на живо: София тех парк, Лабораторен комплекс, етаж 1, зала 214

Видеосреща: https://meet.iaps.institute/cosmology-gravity-astrophysics (видеоплатформата ще е достъпна 1 час преди началото на срещата). Срещата ще се излъчва пряко и на YouTube канала на ИСФИ.

Време: 11 февруари 2022, петък, 17:00

Лектор: Веселин Георгиев

Уравненията на Максуел и уравненията на Общата теория на относителността са мащабно инвариантни във вакуум. Наличието на електрични заряди или токове или наличието на вещество нарушават мащабната инвариантност. Възниква въпросът: какво количество вещество е необходимо, за да се наруши мащабната инвариантност? Уравненията на мащабно-инвариантната космология, за първи път написани от Дирак през 1973 г. и след това преразгледани от Canuto et al. през 1977 г., предоставят отправна точка за размишления на тази тема. Получените космологични модели показват, че веднага щом се появи вещество, ефектите на мащабната инвариантност бързо намаляват, от ρ = 0 до критичната плътност ($\rho_c$) и са забранени за плътности над $\rho_c$. Липсата на мащабна инвариантност в този случай се съгласува със съображенията за причинно-следствената връзка. Под $\rho_c$ инвариантността на мащаба се появява като възможност, която също зависи от контекста за мащабна-инвариантност. В контекста на Scale Invariant Vacuum (SIV) ние идентифицираме скаларното поле на празното пространство със скаларното поле φ в енергийна плътност ρ на вакуума по време на инфлация. Това води до някои ограничения на инфлационния потенциал. В рамките на SIV се прогнозира и инфлация с голям брой е-foldings. Нашият извод е, че инвариантността на мащаба за модели с плътности под $\rho_c$ е отворена възможност; крайният отговор може да дойде от наблюдения на системи със силно червено отместване, където се появяват разлики между моделите SIV и ΛCDM.

Докладът е в рамките на семинара Космологиягравитация и астрофизика на ИСФИ и се провежда с помощта на Quanterall .